grenzen / …all about territories… (2010)

[NL][Scroll down for English]
Om naar een geluidsimpressie van de installatie te luisteren klik op link hieronder.

 

Op 1 januari 2010 zijn 3 gemeentes, Winschoten, Scheemda en Reiderland gefuseerd tot een nieuwe gemeente, Oldambt. In een klap zijn 40.000 mensen inwoners geworden van een nieuwe gemeente, zonder een meter te hoeven verhuizen. Oldambt grenzt nu aan 5 andere groningse gemeentes en in het oosten aan Duitsland. De politiek heeft zich met de nieuwe grenzen bemoeid en de inwoners met de nieuwe naam die het nieuw afgegrenzede gebied krijgt.

Heeft kunst een louter opluisterende functie of is het ook de taak van kunstenaars om
mensen aan te sporen om na te denken over moeilijke vraagstukken die hierdoor aan de orde komen: grenzen, ruimte, territoria, migratie?

Aan de uiterste noordoost grens van Oldambt (en dus ook van Nederland) ligt Nieuwe Statenzijl, ontstaan tussen 1862 en 1864 wanneer men de grenzen van het mogelijke verkende door de Reiderwolderpolder in te dijken. Het gebied kent dus een lange geschiedenis van herindelingen, inpolderingen en het verplaatsen van grenzen.

In Nieuwe Statenzijl bevindt zich de vogelkijkhut de “Kiekkaaste” die uitzicht biedt over het
wadgebied van de Dollard en de onzichtbare grens met Duitsland die op 150 afstand ligt.
(Wat de grens in de Eems betreft zijn Nederland en Duitsland het nog altijd niet over eens).

“grenzen / …all about territories…” is een hoorspel dat zich bezighoudt met deze kwesties.
Het heeft de vorm van een steeds veranderende auditieve ruimte: een algoritmische soundscape waarin geluidsfragmenten uit verschillende bronnen (vogels, vleermuizen, grensreizigers en -overtreders, vluchtelingen, grensliedjes, politieke verslagen en shock-jock vitriool) strijden om aandacht. Dit hoorspel, een vorm van radiofonische onzichtbaar “land art”, zal live worden uitgezonden vanuit een micro-radio station in de buurt van de Kiekkaaste en wordt aangeboden aan mensen die met een radio en oortelefoon wandelend het fysieke grensgebied verkennen en ook de ontastbare grensgebied van het beperkte bereik van de radiogolven.

[EN]
To listen to a sound impression of the installation, click on the link.

 

On January 1, 2010 three municipalities, Winschoten, Scheemda and Reiderland were merged to form a new municipality, Oldambt. In one stroke of a civil servant’s pen 40,000 people became citizens of a new municipality, without ever having to move a single meter. Oldambt borders five other municipalities in the province of Groningen and, in the east of the municipality, Germany. Politicians occupied themselves with the new borders of the municipality and the inhabitants were allowed to choose the name of the newly bordered territory.

Does art have a merely decorative function or is it the job of artists to encourage people to think about difficult issues which such changes engender: limits, space, territoriality, migration?

At the extreme northeast border of Oldambt (and hence of the Netherlands) lies Nieuwe Statenzijl, developed between 1862 and 1864 when humans began exploring the limits of possibility entailed by building a dam which created the Reiderwolderpolder. The area has a long history of reclassifications, reclamation of land and shifting boundaries.

In Nieuwe Statenzijl a bird observatory “Kiekkaaste” overlooks the mudflats of the Dollard
and the invisible border with Germany some 150 meters away. (The precise demarcation
of the border in the Ems is still unresolved.)

“grenzen / …all about territories…” is a radio play that deals with these issues. It takes the
form of an ever-changing sonic space: an algorithmic soundscape in which fragments of sounds from multiple sources (birds, bats, border travelers and transgressors, refugees, border songs, political reports and shock-jock vitriol) vie for attention. This radio play, a form of radiophonic invisible “land art”, will be broadcast live from a micro-radio station near the Kiekkaaste and offered to people with a radio and earphones to explore the physical border as well the intangible frontier of the limited range of radio waves.

Met dank aan:
Silvan Puijman
Ludwig Kempenaar
Bert van Osch
Wietse Meinardi

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiƫle bijdrage van: